عصر سهام داری-  قسمت 2: تعریف سرمایه گذاری و انواع بازارها
25:28
۱۸۸ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 2: تعریف سرمایه گذاری و انواع بازارها

عصر سهام داری-  قسمت 4: ساختار بازار سرمایه ایران
10:45
۱۷۶ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 4: ساختار بازار سرمایه ایران

عصر سهام داری-  قسمت 5: ساختار بازار سرمایه ایران
24:27
۱۷۲ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 5: ساختار بازار سرمایه ایران