عصر سهام داری-  قسمت 2: تعریف سرمایه گذاری و انواع بازارها
25:28
۱۸۷ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 2: تعریف سرمایه گذاری و انواع بازارها

عصر سهام داری-  قسمت 3: تاریخچه بورس در جهان و در ایران
24:55
۱۷۵ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 3: تاریخچه بورس در جهان و در ایران

عصر سهام داری-  قسمت 4: ساختار بازار سرمایه ایران
10:45
۱۷۶ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 4: ساختار بازار سرمایه ایران